Legislatíva

 • Zákon131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
 • Európsky dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb č. 80/2003
 • Zákon č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
 • Nariadenie vlády č.391/2006 Slovenskej republiky Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko
 • Nariadenie vlády č. 281/2006 Slovenskej republiky Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Nariadenie vlády č.395/2006 Slovenskej republiky Minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vyhláška č. 500/2006 Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • STN EN 15017 z júna 2006 Pohrebné služby
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov