Poradenská činnosť pri správe cintorínov pre obce a mestá

  • evidencia hrobových miest
  • nájomné zmluvy na hrobové miesta
  • povolenia potrebné k prevádzke pohrebiska
  • prevádzkový poriadok pohrebiska
  • riešenie problémov na pohrebisku a pod.