Prevádzkovanie krematória

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, číslo potvrdenia o akreditácii 2970/2019/67/1

Vzdelávací program je určený osobám prevádzkujúcim krematória alebo osobám so záujmom prevádzkovať krematória v zmysle zákona č. 131/2010 Z.Z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Účastníci poznajú zákon č. 131/2010 Z.Z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, súvisiace zákony, základy občianskeho, obchodného, pracovného, trestného práva v súvislosti s prevádzkovaním krematória a ochrany životného prostredia. Naučia sa ovládať postupy rokovania s pozostalými, prevzatia ľudských pozostatkov a ostatkov, prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia do času spopolnenia, spopolňovania ľudských pozostatkov a ostatkov, úpravy popola, uloženia popola do urny, skladovania a odovzdávania urien, vypracovania prevádzkového poriadku krematória, prevádzkovania kremačných pecí, bezpečnosti práce pre prevádzkovaní krematória, pri ochrane životného prostredia. Absolventi budú zruční v prevzatí ľudských pozostatkov a ostatkov, vo vystavovaní ľudských pozostatkov, v uložení ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia do času spopolnenia, v spopolňovaní ľudských pozostatkov a ostatkov, v úprave popola, v uložení popola do urny, v skladovaní a odovzdávaní urien, v prevádzkovaní kremačných pecí.

  • Dĺžka vzdelávacieho programu: 60 hodín – 5 dní
  • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
  • Cena: podľa počtu účastníkov ( 360 €) ( cena zahŕňa prípravu, organizáciu, realizáciu vzdelávacieho programu, odmeny lektorov, malé občerstvenie, študijný materiál, skúšku)
  • Forma ukončenia: písomná záverečná skúška s 80 % úspešnosťou
  • Absolventi získajú: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa § 14ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.