Prevádzkovanie pohrebiska

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, číslo potvrdenia o akreditácii 2970/2019/67/1

Vzdelávací program je určený osobám prevádzkujúcim pohrebiská alebo osobám so záujmom prevádzkovať pohrebiská v zmysle zákona č. 131/2010 Z.Z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Účastníci poznajú zákon č. 131/2010 Z.Z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, súvisiace zákony, základy občianskeho, obchodného, pracovného a trestného práva súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska. Naučia sa ovládať postupy rokovania s pozostalými, zaobchádzania s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ukladania ľudských pozostatkov a exhumácie ľudských ostatkov, zriadenia pohrebísk, ich rozširovanie, údržby komunikácií a zelene na pohrebisku, bezpečnostných predpisov pri práci súvisiacej s pochovávaním, uzatvárania nájomných zmlúv na hrobové miesta, výpovedí nájmu hrobových miest, vypracovania prevádzkového poriadku pohrebiska. Absolventi budú zruční v správe pohrebiska, márnice, domu smútku, v zásadách vykopania hrobu, zasypania hrobu, vo vedení evidencie hrobových miest a evidencie prevádzkovania pohrebiska, v uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta, v ich výpovediach, vo vypracovaní prevádzkového poriadku pohrebiska a jeho uplatňovaní v praxi.

  • Dĺžka vzdelávacieho programu: 60 hodín – 5 dní
  • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
  • Cena: podľa počtu účastníkov ( 360 €) ( cena zahŕňa prípravu, organizáciu, realizáciu vzdelávacieho programu, odmeny lektorov, malé občerstvenie, študijný materiál, skúšku)
  • Forma ukončenia: písomná záverečná skúška s 80 % úspešnosťou
  • Absolventi získajú: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa § 14ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.