Prevádzkovanie pohrebnej služby

Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, číslo potvrdenia o akreditácii 2970/2019/67/1

Vzdelávací program je určený osobám prevádzkujúcim pohrebné služby alebo osobám so záujmom prevádzkovať pohrebné služby v zmysle zákona č. 131/2010 Z.Z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Účastníci poznajú zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, súvisiace zákony, základy z občianskeho, obchodného, pracovného, trestného práva súvisiacich s prevádzkovaním pohrebnej služby. Naučia sa ovládať postupy rokovania s pozostalými, prepravy ľudských pozostatkov a ostatkov, uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia do času pohrebu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri prevádzke pohrebnej služby, zabezpečenia a organizácie pohrebného obradu, predaja rakiev a smútočných potrieb, poradenskej činnosť súvisiacej s pohrebom, vedenia evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ostatkami, vypracovania prevádzkového poriadku pohrebnej služby. Absolventi budú zruční v prevzatí ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, v preprave ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, v úprave ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich ukladaní do rakvy, v dočasnom uložení do chladiaceho zariadenia do času pochovania, vo vystavovaní ľudských pozostatkov, v realizácii pohrebu podľa želania obstarávateľa pohrebu.

  • Dĺžka vzdelávacieho programu: 70 hodín – 6 dní
  • Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie
  • Cena: podľa počtu účastníkov ( 420 €) ( cena zahŕňa prípravu, organizáciu, realizáciu vzdelávacieho programu, odmeny lektorov, malé občerstvenie, študijný materiál, skúšku)
  • Forma ukončenia: písomná záverečná skúška s 80 % úspešnosťou
  • Absolventi získajú: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa § 14ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.