Skúšky odbornej spôsobilosti

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy – akreditovaného vzdelávacieho programu a získaní osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa § 14ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov., sa získava odborná spôsobilosť zložením skúšky odbornej spôsobilosti na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v krajskom meste.